K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Klauzula informacyjna

   Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża, jako administrator Państwa danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży.

  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.

  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  4. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  5. Mają Państwo prawo do żądania od  Ośrodka Interwencji Kryzysowej  w Łomży:

  • dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  • sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
  • usunięcia Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).

  6. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwa prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Ośrodek dokonywał na podstawie złożonej prze Państwa zgody, do momentu jej wycofania.

  7. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Ośrodek usługi, o którą się Państwo staracie.

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

  Inspektor Ochrony Danych - Wiesław Wieczorek  iod@oik.lomza.pl

  Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Wiesław Wieczorek
  Publikacja dnia: 19.10.2018
  Podpisał: Wiesław Wieczorek
  Dokument z dnia: 19.10.2018
  Dokument oglądany razy: 776
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży